Mandarin Vocabulary
Animals

dong4 wu4

animals

ʪ

@

chong3 wu4

pet

d

lao3 shu3

mouse

ѹ

gou3

dog

lao3 hu3

tiger

Ѫ

tu4 zi

rabbit

ߤl

ma3

horse

hou2 zi

monkey

Ul

zhu1

pig

yang2

sheep

niu2

cow/ox

ji1

chicken

long2

dragon

s

she2

snake

D

yu2

fish

shi1 zi

lion

l

mao1

cat

xiong2 mao1

panda

niao3

bird

xiong2

bear

ya1 zi

duck

nl

da4 xiang4

elephant

jH

wu1 gui1

turtle

Qt

bian1 fu2

bat

T

qing1 wa1

frog

C

cang1 ying2

fly

a

lang2

wolf

T

zhi1 zhu1

spider

j

lu4

deer

ma3 yi3

ant

hu2 die2

butterfly

xia1

shrimp

hu2 li2

fox

W

long2 xia1

lobster

s

feng4 huang2

phoenix

xie4

crab


Animals | Body Parts | Classroom Vocab | Colors | Family Terms | Nations and Continents | Occupations | Places | State of Being | Mandarin Verbs

Up | About the Site | Chinese Lessons | Mandarin Lessons | Cantonese | Downloads

Home        Friends Service          Bookstore
© copyright 2002-2006
all rights reserved

Google